สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว

คำแนะนำนักท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปสาธารณรัฐคอสตาริกา

จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
ข้อมูลทั่วไป

คอสตาริกา มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ จัดเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาและความเจริญทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งที่สุด ในภูมิภาคอเมริกากลาง มีจุดเด่นด้านธรรมชาติและการท่องเที่ยว
เวลาคอสตาริกาช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง หรือ GMT-6

การเข้าเมือง

คน ชาติไทยที่เดินทางมายังคอสตาริกาควรถือหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า6 เดือน ทั้งนี้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการสามารถเดินทางเข้าประเทศคอสตาริกา โดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักได้ไม่เกิน 90 วันเนื่องจากทั้งสองประเทศมีทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกัน

สำหรับ ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะต้องขอวีซ่าซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาที่ตั้งอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุดคือสถาน เอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจำสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net ซึ่งใช้เวลาในการอนุมัติการตรวจลงตราอย่างน้อย 30 วันอย่างไรก็ดีผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลง ตราในการเดินทางเข้าคอสตาริกาหากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจ เข้าสหรัฐฯ แคนาดาSchengen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกาหรือหากเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรใน สหรัฐฯแคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำนักในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรใน ประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา

ความปลอดภัยและความมั่นคง

คอสตาริกา เป็นประเทศที่มีระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาค ไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในระดับที่จะนำไปสู่ปัญหาความมั่นคงและ ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในลำดับต้นของกลุ่มอเมริกากลางด้วย

อาชญากรรม

คอสตาริกา จัดเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในภูมิภาคอเมริกากลาง อย่างไรก็ตามอาชญากรรมเกิดขึ้นได้โดยทั่วไปในใจกลางกรุงซันโฮเซและในพื้นที่ ท่องเที่ยวสำคัญเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ทั่วไปในประเทศอื่นๆ

นักท่องเที่ยวควรระมัดระวังในการเดินทางตามท้องถนน หรือบริเวณคนพลุกพล่าน ไม่ควรใส่เครื่องประดับมีค่า อาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปมักเป็นการขโมยและล้วงกระเป๋า

หาก หนังสือเดินทางถูกโจรกรรม ขอให้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและแจ้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยเพื่อให้ ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อความช่วยเหลือในการออกเอกสารการเดินทางใหม่ หรือความช่วยเหลือที่จำเป็นในเบื้องต้น หมายเลขโทรศัพท์สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำคอสตาริกา หมายเลข +506 2523 4190 หมายเลขโทรศัพท์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี +56 2 717 3959 และหมายเลขฉุกเฉินนอกเวลาราชการ + 56 9 7898 2460

การแพทย์และสุขอนามัย

คอสตาริกา มีระดับความก้าวหน้าและมาตรฐานทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางควรนำยารักษาโรคประจำตัวและยาพื้นฐานติดตัวมาด้วย

อนึ่ง สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากเว็บไซต์องค์การอนามัยโลก www.who.int/countries/cri/en/

ระบบการโทรคมนาคมสื่อสาร

คอสตาริกามีระบบโทรคมนาคมสื่อสารที่ทันสมัย ร้านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์สามารถหาได้ง่ายในกรุงซันโฮเซ

ภัยธรรมชาติ

คอสตาริกาตั้งอยู่ในใกล้เขตรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลก จึงมีโอกาสเกิดเหตุแผ่นดินไหว

Language