สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว

คำแนะนำนักท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปสาธารณรัฐปานามา

จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่เดินทางไปปานามาควรถือหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ ผู้ ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการสามารถเดินทางเข้าประเทศปานามาโดยไม่ต้องขอ วีซ่า และพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน เนื่องจากไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ ราชการกับปานามา

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะต้องขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตปานามาประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ +66 2679 7988-90

หากหนังสือเดินทางถูกโจรกรรม ขอให้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและแจ้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยเพื่อให้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อความช่วยเหลือในการออกเอกสารการเดินทางใหม่ หรือความช่วยเหลือที่จำเป็นในเบื้องต้น

หมายเลขโทรศัพท์สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำปานามา หมายเลข +507 270544 หมายเลขโทรศัพท์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี +56 2 717 3959 และหมายเลขฉุกเฉินนอกเวลาราชการ + 56 9 7898 2460

Language