สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในชิลี

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub.php?cate=528&catetab=653&d=528


Prosur: South American countries launchForum for Progress of South America in Chile SANTIAGO – เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 กลุ่มประเทศในอเมริกาใต้ 8 ประเทศได้ประกาศการ จัดต้งัเวทีหารือเพื่อความยงั่ยืนของอเมริกาใต้เรียกวา่ กลุ่ม “Prosur” ซึ่งจะกลายเป็นการรวมกลุ่มในภูมิภาค กลุ่มใหม่เพื่อสร้างการบูรณาการและเสริมความเข้มแข็งในภูมิภาค ประธานาธิบดีและผู้แทนประเทศต่างๆจ านวน 8 ประเทศไดแ้ก่ชิลี โคลอมเบีย บราซิล เปรู เอกวาดอร์ อาร์เจนตินา ปารากวัยและกายอานาร่วมกนั ลงนามใน ปฏิญญาร่วม Joint Declaration ณ กรุงซันติอาโก Joint Declaration มีวัตถุประสงค์เพื่อ“ก้าวสู่ การบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประเทศใน กลุ่ม เกิดการเติบโต มีความกา้วหนาและ ้ มีพัฒนาการ” กลุ่ม Prosurได้รับการผลักดันจากประธานาธิบดี ของชิ ลี น าย Sebastian Piñera แล ะป ระธาน าธิบ ดี โคลอมเบีย นาย Ivan DuqueProsur เพื่อให้ภูมิภาคมี ความเข้มแข็งและเป็นกลุ่มที่จะมาทดแทนกลุ่มUnion of South American Nations (Unasur) ซึ่ งมีสมาชิก จ านวน12 ประเทศก่อต้งัข้ึนในปี 2551 ภายใต้การนาของประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นาย Hugo Chavez และ ประธานาธิบดีบราซิล นาย Lula da Silva Declaration มีสาระส าคัญ ดงัน้ี: 1. ความต้งัใจที่จะสร้างกลุ่มภูมิภาคเพื่อกา้วสู่การบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศในกลุ่ม เกิดการเติบโต มีความกา้วหนาและ ้ มีพัฒนาการในประเทศภูมิภาคอเมริกาใต้ 2. จัดต้งัเวทีหารือเพื่อความยงั่ยืนของอเมริกาใต้เรียกว่ากลุ่ม “Prosur” ซึ่ งจะกลายเป็นการรวมกลุ่มใน ภูมิภาคกลุ่มใหมแ่ละจะมอบหมายให้รัฐมนตรีวา่การประทรวงการต่างประเทศดา เนินการตามปฏิญญาน้ี 3. กลุ่มน้ีจะมีการดาเนินการอยา่ งค่อยเป็นค่อยไป มีโครงสร้างที่ยืดหยุน่ ได้อย่างไรก็ดีจะมีกฎระเบียบที่ ชัดเจน รวมถึงกลไกการตัดสินใจที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้อเมริกาใตส้ามารถรวมกลุ่มบูรณาการไดอ้ยา่ ง เหมาะสมเพื่อประโยชน์ร่วมกนั โดยคานึงถึงสถานการณ์/ความสนใจของแต่ละประเทศดว้ย 4. กลุ่มน้ีจะดา เนินการอยา่ งยืดหยนุ่ เพื่อจัดลาดับประเด็นที่มีความส าคัญ ในดา้นสาธารณูปโภคข้นั พ้ืนฐาน พลังงาน สุขภาพ ทหารความปลอดภัยและอาชญากรรมรวมถึง การป้องกนั ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 5. ประเทศชิลีจะท าหน้าที่เป็ นประธานในระยะเวลา 1 ปีและปารากวยัจะเป็นประธานในปีต่อไป

-------------------------------------------แหล่งขอ้มูล:

Santiago times สคต. ณ กรุงซันติอาโก มีนาคม 2562

Language